iPhone 15 Plus
21,900,000 đ
23,800,000 đ
24,400,000 đ