iPhone 15 Plus
19,300,000 đ
22,100,000 đ
25,990,000 đ